Träna med personlig tränare – en komplett guide!

Forskning visar att den som börjar träna med en bra personlig tränare tenderar att bli mer motiverad, speciellt när träning görs tillsammans med någon man tycker om. Det är inte ovanligt att hitta en dålig PT som fyller en eller flera bland de vanligaste checkboxar för professionellt beteende.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande att börja träna med personlig tränare (PT) – efter en ytlig granskning av befintlig forskning.

Vad är en bra PT?

En bra personlig tränare är empatisk, stabil, konsekvent och kompetent. Utöver det är ledarskapet motiverande och präglas av noggrann kommunikation. Effekterna av att träna med PT har enligt forskning visat sig ökad både motivation och kunskap inom träning.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande hur en bra PT kan påverka ens träningsresultat – efter en ytlig granskning av befintlig forskning.

Är alla personliga tränare lika bra?

Kunskapsnivån mellan personliga tränare kan skilja sig markant – enligt en studie publicerad i Implementation Science (BMC, 2010).

Studien undersökte hur 325 personliga tränare inhämtade information för att hålla sina kunskaper uppdaterad.

 • 81% läste böcker.
 • 79% läste vetenskapliga artiklar.
 • 78% gick på workshops / seminarium
 • 51% använde bara egen erfarenhet
 • 49% förlitade sig på kollegornas kunskap
 • 20% från sociala medier.
Viktigt att veta gällande hur en PT inhämtar utbildar sig själv löpande:

Även om det kan finnas fördelar med alla sätt att införskaffa sig ny kunskap, så är troligtvis nackdelarna av allra störst intresse.

Varför?

Därför att de är nackdelarna du risken att behöva “betala” dyrt för, genom fördröjda resultat och hårt slit.

Böcker

Nackdelen med att läsa böcker är att information ofta inte är komplett, eller förlegad eftersom att forskningen går framåt i raskare takt än vad böcker hinner tryckas.

Informationen i vetenskapligt grundade böcker tenderar ändå att stå sig väl med tiden.

Dvs det som står tenderar att vara sant, även om äldre böcker omfattar sanningen i mindre utsträckning.

Kollegor

Nackdelen med att förlita din utveckling på ens kollegors kunskap är att personen inte tar full ansvar för sitt lärande.

Dels genom att förlita på att kollegorna faktiskt utvecklas, men också genom att förlita sig på att kollegorna själva inhämtar information från pålitliga källor.

Det här sättet att utbilda sig på behöver inte innebär sämre kunskap, men säger ändå något om personen karaktär.

Egen erfarenhet

Nackdelen med en personlig tränare som förlitar sig på egen erfarenhet är att personen inte tar tillvara på all tillgänglig information inom forskning.

Skillnanden i kunskapsnivå kan snabbt skifta bland dessa perosnliga tränare, eftersom att forskning går framåt snabbare än någon PT hinner “beta av klienter” (för att samla på sig konsekvent erfarenhet).

Sociala medier

Nackdelen med sociala medier är att information (tex. hälsorön) kan spridas snabbare än de förtjänar.

Alla information på sociala medier är inte fel.

Trovärdigheten bakom informationen från sociala medier avgörs baserat på vilka PTn följer och deras trovärdighet inom branschen.

Vetenskapliga artiklar

Nackdelen med vetenskapliga artiklar är att alla håller olika hög kvalitét (dvs resultatens trovärdighet).

Det räcker sällan med att bara läsa vad summeringen av en vetenskaplig artikel, eftersom att viktig information (speciellt gällande resultatens statistiskt signifikan) står i innehållet.

Läser din personliga tränare summeringar, eller hela innehållet?

Workshop / Seminarier

Nackdelen med personliga tränare som främst går på workshops och seminarium är att vi saknar inblick i trovärdigheten bakom information som delas där.

Dessutom arrangeras Workshops ofta av företag och tenderar att vara ett vinstdrivande initiativ – som lätt kan förvränga information för att gynna försäljningen.

Summering.

Träning med personlig tränare kan leda till goda resultat, oavsett hur personen inhämtar information.

Men sannolikheten för goda resultat ökar i takt med mängden vetenskaplig artiklar din PT läser.

Vad får oss att börja träna med personlig tränare?

Det finns flera personliga faktorer hos en personlig tränare som tycks påverka oss att vilja börja träna – enligt en studie publicerad i The Sports Journal (2011).

En bra personlig tränare har exmepelvis ett socialt och stöttande ledarskap med god förmåga att ge tydliga instruktioner.

Personal trainers, as well as club managers believe that clients are more likely to stay with a program if the trainers exhibit the attributes of empathy, listening skills, and motivation skills.

Den främsta anledningen till varför vi vill börja träna med PT tycks, enligt artikeln, bero på en besvikelse över ens förmåga att uppnå ett önskvärt scenario sett till hälsa.

Vissa väljer att börja träna med personlig tränare efter att de påbörjat ett träningsprogram för att bli mer motiverade till träning – medan andra börjar träna med PT pga av de är frustrerade över sitt utseende.

Motivation från att förbättra sin hälsa kan vara avsevärt mycket djupare genom att exempelvis kunna kunna leka aktivit med barnbarnen, eller bara kunna upprätthålla ett aktivt liv.

Goda resultat från träning med PT tycks däremot kunna kompensera för brister bland de personliga egenskaperna.

Så här skriver författaren:

Although social skills, individuality, education, and passion were clearly important to these clients, detectable changes in their bodies (e.g., weight loss, improved muscle tone), or results, appeared to be the most powerful factor influencing continued work with that trainer.

Var slutar vi träna med personliga tränare?

En anledningen till varför vi slutar träna med personlig tränare (enligt artikeln ovan) tycks bero på deras professionella agerande sett till planering.

En PT som ofta ställer in pass, svär eller klagar på företaget de är anställda av har visat sig vara en “turn-off” för motivationen.

Unprofessional behavior includes canceling appointments frequently, not calling to cancel appointments, cursing, and telling clients about problems with management.

En annan anledning till varför vi slutar träna med PT tycks bero på deras klädsel.

Kvinnor vill att ens kvinnliga personliga tränare ska ha en vältränad kropp, men inte visa den.

Anledningen förklaras, enligt kvinnorna i studie, av att de blir mer självmedvetna om sina egna kropp och dess brister.

The female clients seemed to take it as a personal affront when their female trainers dressed in revealing clothing because it made the clients feel self-conscious about their own bodies.

Författarna av studien undersökte hur kvinnor vill att manliga personliga tränare ska klä sig.

Så här summeras det i artikeln:

Interestingly, the clients did not discuss male trainer’s dress at length, and when it was mentioned, clients suggested that the male attire should be “tasteful” and “clean”.

Utöver klädsel (som är en mer subtil anledning till motgångar i motivation / träning) – så är sexuella kommenterar något som rubbar motivation.

Additionally, the clients do not want to hear sexual comments made by their trainers, specifically male trainers.

Det är dags att hitta en bättre personlig tränare om du upplever dig omotiverad och samtidigt tränar med en lättklädd PT som dessutom gör anspel på sexualitet.

Brist på motivation i den kontexten är med andra ord vanligt, och absolut ingenting du ska klandra dig själv för.

Är det bra att träna flera tillsammans med personlig tränare?

Vi fokuserar mindre på vårt egna måluppfyllelse (typ utseende) genom att träna med PT + någon vi tycker om – enligt en studie publicerad i Journal of Strength and Conditioning (2017).

Fokus riktas istället mot att hjälpa och peppa varandra genom träningspasset.

Men är det inte bättre att fokusera på sin egna måluppfyllelse?

Nej, inte enligt författarna som uppmärksammar att personer som fokuserar på sig själv också upplever en lägre grad av motivation.

Conversely, those with higher levels of self-image goals reported lower intrinsic motivation, self-efficacy, WB (well-being), and self-reported energy and general health.

Hur vi tenderar att träna är inte optimalt enligt forskarna.

När vi bli tillfrågade så tränar majoriteten helst själva, samtidigt som många uppskattar instruktioner vid träning och dessutom upplever högre tillfredsställelse vid träning med andra.

Så om du ska träna med personlig tränare kan du förvänta dig mer motivation om du tränar tillsammans med någon du tycker om också.

Hur mycket mer motiverad till träning kan en personlig tränare göra mig?

Träning med personlig tränare har visat sig leda till högre motivation hos de allra flesta – enligt en studie publicerad i Journal of Sports & Medicine (2003).

Studien innebar att låta 129 deltagare i åldrarna 25-65 år tränar med en universitetsutbildad personlig tränare under 10 veckor med 1 tillfälle per vecka.

Utöver att träna med PT under 1 dag / vecka fick deltagarna förslag på fysisk aktivitet / träning de resterande dagarna också.

Innan de började fick deltagarna bedöma sin motivation att börja träna utifrån en gradering med 4 nivåer:

 1. Inte redo för förändring.
 2. Överväger förändring.
 3. Förbereder inför förändring.
 4. Påbörjat förändring.

Den personliga tränaren “angrepp” utmaningen genom att prata om hur:

 • fysisk aktivitet bidrar till hälsa.
 • man hanterar hinder / ursäkter för träning.
 • system för stöd / support skapas
 • man sätter hållbara mål mål.
 • hantera motgång går till.

Efter periodens slut (dvs 10 veckor) fick deltagarna återigen bedöma sin grad av motivation.

Resultatet visade att inga av deltgarana som hade börjat träna redan innan studien startade (steg 4) backade i motivation.

60% av deltagarna förflyttade sig upp 1 steg i motivationsskalan, medan 13% förflyttade sig 2 steg.

26% av deltagarna upplevde ingen förändrad motivation medan 1 % upplevde lägre motivation.

Så här summerar författarna studien:

The results suggest that one-on-one personal training is an effective method for changing attitudes and thereby increasing the amount of physical activity. Secondly, it seems that using problem-solving techniques is of value for successful behavior change.

Det finns alltså anledning att hitta en personlig tränare för att öka en motivation till träning – inte bara för att få hjälp med att träna på ett säkert sätt.

Hur hittar man en bra PT att träna med?

När det kommer till att hitta en bra PT, så hittade matnyttig information i en studie publicerad i Journal of Strength and Conditioning Research (2008).

Forskarna undersökte vad vi tenderar att värdesätta vid valet av PT.

Nedan summerar jag mina tankar från artikeln.

Hitta en bra personlig tränare – leta efter följande:

Hitta en konsekvent personlig tränare

En konsekvent PT är behovs för att kunna “lita” på personen support och motivation – när vi själva dippar.

Motivational skills were defined as the ability to inspire a client to continue exercising with the trainer, including giving words of encouragement, building self-efficacy, maintaining positive attitudes, and making clients accountable for their sessions.

Det är generellt sett inte fördelaktigt att förlita sig på att bli motiverad av någon annan.

Bättre är att istället associera träning med något meningsfullt som därigenom genererar motivation.

En PT som inte kommunicerar tillräckligt frekvent eller är olika mycket motiverande mellan träningspassen kan göra träningen volatil och risker att bli mer mental krävande än nödvändigt.

Hitta därför en konsekvent och stabil PT.

Hitta en empatisk personlig tränare.

Oavsett hur motiverande ens personliga tränare kan vara, så behöver inte motivationen “nå fram”.

En PT som inte är empatisk missar att individanpassa den sociala relation, som är helt avgörande för att bygga förtroende.

Även om din PT vägleder dig genom träning på rätt sätt (rent praktiskt), så kan er relation vara ohållbar om du upplever ett personen inte förstår din unika situation.

Träning med personlig tränare handlar om avsevärt mycket mer än att få hjälp med att göra rätt övningar.

En personlig tränare ska kunna förstå hur du känner över din situation och agera utifrån det – på ett sätt som du finner trovärdigt.

Hitta därför en empatisk PT.

Hitta en personlig tränare med “rätt” erfarenhet.

Det är inte ovanligt att söka efter en personlig tränare som själv lyckats åstadkomma de resultaten vi själv önskar.

En PT kan “nischa” in sig mot en viss typ av målgrupp – exempelvis personer som vill bygga muskler, gå ner i vikt eller behålla god rörelsefunktion.

Se till att fråga om referens om du väljer en PT som själv inte uppnått de resultat du strävar efter.

Annars riskerar du att processen tar längre tid än nödvändigt, och kanske ger dig andra resultat än de du siktade mot.

Det är inte ovanligt att en PT kan hjälpa flera typer av målgrupper.

En “nisch” gör det bara enklare för personliga tränare att bli upptäckt (och valt) av en specifik målgrupp.